{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

için Kiğılı Önerileri

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA

  ÇEVRİMİÇİ SOHBET ROBOTU (ONLINE CHAT) AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusu:

  Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi

  Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/B 34912 - Kurtköy - Pendik/İstanbul

  İşbu Aydınlatma Metni, Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi (“Kiğılı”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetler sırasında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://www.kigili.com/ adresinde yer almaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLEME AMAÇLARI:

  Şirketimiz tarafından, ilgili kişilerin aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileri çevrimiçi sohbet botları ve uygulamaları aracılığıyla elde edilmektedir.

  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

  Veri Kategorisi

  Hukuki Sebep

  İşleme Amacı

  Kimlik

  Açık rıza (KVKK m. 5 f. 1)

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  İletişim

  Açık rıza (KVKK m. 5 f. 1)

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  Müşteri İşlem

  Açık rıza (KVKK m. 5 f. 1)

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI:

  Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

  Üçüncü Taraf

  Veri Kategorileri

  Aktarımın Hukuki Sebebi

  İş Ortağı, İştirakler, Bağlı Ortaklıklar, Topluluk Şirketleri ve Tedarikçiler

  Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

  Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi)

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

  Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri

  Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

  • Açık rıza (Yurtdışı aktarıma ilişkin) (KVKK m. 5 f. 1)

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

  Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

  • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/B 34912 - Kurtköy - Pendik/İstanbul adresine göndererek,

  • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi’ne Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/B 34912 - Kurtköy - Pendik/İstanbul adresinden şahsen başvurarak,

  • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@kigili.com.tr adresine e-posta gönderilerek,

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle 0562003566100015@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

  • Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kvkk@kigili.com.tr e-posta gönderilerek,

  Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

  İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. 

  KİĞILI GİYİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ